Decision Dynamics StyleView

 

Beslutsstilar är inlärda tankebanor. På samma sätt som våra andra stilar att skriva, prata, gå eller leka, så lär vi oss att fatta beslut i skolan, på jobbet, på fritiden och genom att följa andras exempel. På grund av olika bakgrund och erfarenheter lär sig människor olika stilar att fatta beslut. I vilken utsträckning en viss beslutsstil är "bra" eller "dålig" beror på hur väl den möter eller avviker från kraven i en viss affärssituation eller ett visst uppdrag.

Beslutsstilsmodellen hanterar två grundläggande aspekter av hur människor skiljer sig åt avseende informationshantering. Den ena aspekten handlar om mängden information personer använder vid problemlösning och beslutsfattande. Den andra avser graden av fokus, d v s om en person vanligen väljer och håller fast vid en lösning eller generar ett antal olika lösningar. Genom att kombinera dessa två aspekter kan man identifiera fyra fundamentalt olika beslutsstilar. Dock tenderar vi att använda en eller ett par av dessa stilar oftare än de andra.

Beslutsam - Snabb, effektiv, handlingsorienterad

Flexibel - Snabb, effektiv, anpassningsbar

Hierarkisk - Analytisk, metodisk, logisk, kvalitetsinriktad

Integrativ - Analytisk, utforskande, kreativ

Att kunna fastställa andra människors beslutsstilar kan underlätta exempelvis bemanning av olika arbetsuppdrag, utformning av beslutsvägar och val av sätt att kommunicera med andra människor. Detta gäller både för individer, för team och för ledare. Genom att kunna bedöma vilket typ av beslutsfattande ett visst uppdrag kräver kan chefer exempelvis mer precist se vilket utvecklingsstöd teamet behöver för att lösa uppdraget. Chefer som förstår beslutsstilar förmår också att dra nytta av styrkorna med sin egen personliga beslutsstil och känna igen situationer som kräver ett annat tillvägagångssätt än det vanliga.

 

 

Individprofiler - Beslutsstilar:

  • StyleView™ Beslutsstilsrapport: kommunikation och beslutsfattande
  • StyleView™ Utvecklingsrapport: definierat kompetensbehov

 

Individprofiler - Emotionellt beteende:

  • StyleView™ Emotionellt beteende: ledarskap och samarbete

 

Individprofiler - Komplexitetsmotivation:

  • StyleView™ Komplexitetsmotivation: motivationstjuvar och utvecklingspotential bland arbetsuppgifterna

Individprofilerna används i samband med bemanning, medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på alla nivåer i organisationen samt i ledarskapsutbildningar. Även för kompetensförsörjning, successionsplanering och talent management.

 

Grupp och organisationsprofiler:

  • StyleView™ Grupp: gruppens kommunikation, beslutsfattande och samarbete
  • StyleView™ Kultur: kommunikationskultur

Grupp- och organisationsprofilerna används i samband med verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och strategisk successionsplanering.